Místo převzetí:
Zakoupené zboží je možno vyzvednout v naší prodejně  (Jízdní kola - Jiří Čechman, Dlouhá 103, Ostrov  363 01) dle provozní doby nebo může být zasláno prostřednictvím přepravce.

Platební podmínky:
platba v hotovosti nebo kartou na prodejně, při nákupu přes internet formou dobírky.

Způsob dopravy:
Česká pošta - dobírka (dle tarifů ČP)

Reklamační řád:
Tento reklamační řád se vztahuje na veškeré zboží, dodané zákazníkovi na základě objednávky.

Prodejce poskytuje na zboží záruku za jakost a přejímá závazek, že dodané zboží bude po záruční dobu způsobilé pro použití ke kterému je určeno.

Délka záruční doby jednotlivých produktů je uvedena v záručním listě nebo na prodejním dokladu. Pokud není záruční doba specifikována, vztahuje se na zboží záruka 24 měsíců s vyjímkou produktů podléhajícím opotřebení nebo produktů, u kterých je prodejcem specifikována záruční doba kratší. Doba záruky nabývá platnosti dnem převzetí zboží od prodejce, případně dopravce.

Zákazník je povinen dodané zboží prohlédnout a vyzkoušet co nejdříve po převzetí od prodejce, (dopravce) a to včetně kontroly výrobních čísel zboží nebo čísel vyznačených na dokladu. Dále je povinen oznámit prodejci bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil, (které bylo možno zjistit), zejména pak mechanické poškození. Vady, které existovaly v době předání zboží, avšak projevily se později v době trvání záruky, je zákazník povinen oznámit prodávajícímu ihned po zjištění.

V případě, že dojde k vadě zboží v záruční době, má zákazník nárok na bezplatné odstranění vady zboží. Pokud bude vada neodstranitelná, má právo na výměnu za bezvadné zboží či vrácení kupní ceny. Pro všechny zákazníky pak platí, že se doba záruky prodlužuje o dobu vyřízení reklamace.

Zákazník uplatňuje reklamaci v prodejně, kde zboží zakoupil. Na základě dohody s prodejcem může uplatnit reklamaci i formou zaslání vadného zboží poštou na prodejnu, pokud tak bylo předem dohodnuto.

V případě zasílání zboží k reklamaci je možno použít vyjmenované přepravce, a to Českou poštu, po předchozí domluvě i jiné.

Náklady na dopravu reklamovaného zboží do reklamačního místa prodejce hradí zákazník, pokud nebylo dohodnuto jinak. Náklady na dopravu zboží z reklamace zákazníkovi hradí v případě uznané reklamace vždy prodejce. Pokud je reklamace oprávněně zamítnuta, může si prodejce účtovat i náklady na dopravu reklamovaného zboží zpět k zákazníkovi.

K reklamaci je nutno předložit záruční list a doklad o koupi. V případě nedoložení originálního dokladu může prodejce příslušný doklad vyhledat, a zároveň je oprávněn účtovat kupujícímu manipulační poplatek dle předem stanovené ceny.

Při reklamaci zboží je kupující povinen prodávajícímu předložit:

a) kompletní nepoškozené zboží nejlépe v originálním obalu, pokud nebylo dohodnuto jinak. Při nedodržení tohoto požadavku zákazník nese plnou odpovědnost za škodu vzniklou na zboží při přepravě a manipulaci z důvodu neoriginálního obalu.

b) kompletní dokumentaci a příslušenství.

c) písemný popis závady a popis vady produktu (není nutné při osobním předání).

U jízdních kol se záruka vztahuje výhradně na výrobní vady, případně skryté vady, které se vyskytnou při používání po dobu záruční lhůty. Záruka se nevztahuje na zboží opotřebené běžným používáním (řetěz, brzdové špalíky, pláště aj.).

Prodejce nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z neodborného používání (chybnou manipulací, neodborným servisem) produktů. Na vzniklé vady vzniklé za těchto podmínek se záruka nevztahuje.